How to send
3 ทางเลือก ในการจัดส่งพัสดุของคุณ

1. Service point
สามารถนำพัสดุ มาจัดส่งได้ที่ร้าน service point ใกล้บ้านคุณ
service ที่เราให้บริการ ณ service point

TA-Q-BIN
Cool TA-Q-BIN
2. Service Agent
เพื่อความสะดวกสบาย ที่มากขึ้น เรามีจุดให้บริการรับพัสดุ ที่กระจายอยู่ ในสถานที่ต่าง ๆ มากมาย เพียงคุณเห็นป้ายแสดงสัญลักษณ์ของ SCG EXPRESS ก็สามารถนำพัสดุไปฝากส่งได้ทันที
3. Pick up service
บริการรับพัสดุ ถึงบ้าน สำหรับลูกค้าที่อยากให้เราไปรับพัสดุถึงบ้าน โดยพนักงานจะไปรับพัสดุตามสถานที่ ที่ท่านได้แจ้งรายละเอียดไว้ สามารถโทรแจ้งได้ที่ Call center หรือ
วิธีการกรอกรายละเอียดในใบส่งพัสดุ
กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าโดยทำง่ายๆได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของ ผู้รับพัสดุ
2.กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของ ผู้ส่งพัสดุ
3.โปรดระบุประเภทสินค้า กรณีเป็นสินค้าที่เสียหายง่าย
4.กรณีต้องการการส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ โปรดระบุประเภท แช่เย็น (อุณหภูมิ 0-8 องศา) หรือ แช่แข็ง (ต่ำกว่าอุณหภูมิ -15 องศา)

*หมายเหตุ :

1.Premium TA-Q-BIN คือบริการเสริมเพิ่มความคุ้มครอง กรณีพัสดุเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะชำระค่าเสียหาย ตามมูลค่าสินค้าจริงที่ถูกระบุ
2.บริษัทฯ คิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าขนส่ง TA-Q-BIN
เทคนิค ในการ Packing กล่องพัสดุ


สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ( List of Prohibited Item )
สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด หรือก่อให้เกิดประกายไฟ อาวุธหรือสินค้าผิดกฎหมาย สารเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย หรือสินค้าใดๆ ที่เป็นอันตรายในการขนส่ง
ภาพวาดที่เสี่ยงต่อความเสียหาย หรือรหัสข้อมูลต่างๆ
เงินสด เช็ค หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงิน
บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเงินสด
เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต สูติบัตร เป็นต้น
จดหมาย หรือเอกสารต่างๆ ที่มีข้อมูลซึ่งเป็นความลับ
อัญมณี หรือหินสีที่มีมูลค่า
สิ่งของที่มีกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน
สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต
สิ่งเสพติด