ข้าพเจ้าผู้ใช้บริการขนส่งในฐานะผู้ส่ง ตกลงและยินยอมปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

1. ข้อตกลงทั่วไป

1.1 ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งสินค้า โดยข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ตามรายละเอียดด้านหน้า รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งสำหรับบริการส่งพัสดุในประเทศไทย และคู่มือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ใน www.scgexpress.co.th หรือจากผู้ให้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าได้

1.2 ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบบรรจุพัสดุลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง เหมาะสม ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นออกมาและมีวัสดุกันกระแทกหรือวัสดุที่จำเป็นในการเก็บรักษาพัสดุนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจพิจารณาความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ในการรับขนส่งได้รวมถึงมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้

1.3 ข้าพเจ้าตกลงกรอกรายละเอียดตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น รายละเอียดสินค้า มูลค่าสินค้า ที่อยู่ของข้าพเจ้าและผู้รับ เป็นต้น ที่ถูกต้องและชัดเจน หากข้าพเจ้าไม่ได้ระบุรายละเอียดใด ๆ อันส่งผลต่อการขนส่งหรือความรับผิดของบริษัทฯ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ พิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร

1.4 กรณีที่สินค้าจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการส่งเป็นพิเศษ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

1.5 กรณีสินค้าที่ขนส่งต้องควบคุมอุณหภูมิ ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ “แช่เย็น” รักษาอุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 8 องศาเซลเซียส และ “แช่แข็ง” รักษาอุณหภูมิตั้งแต่ -15 องศาเซลเซียส โดยข้าพเจ้าจะแจ้งประเภทให้บริษัทฯทราบ

1.6 ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการส่งพัสดุในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้

 

2. รายละเอียดสินค้าและการขนส่ง

2.1 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ ไม่รับขนส่งสินค้าอันตราย เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย อาวุธ ขยะ สิ่งปฏิกูล สารติดเชื้อต่าง ๆ โลหิต เป็นต้น สินค้าผิดกฎหมาย สิ่งมีชีวิต หรือ ชิ้นส่วนของร่างกาย เนื้อสัตว์ (ยกเว้นอาหารทะเลและเนื้อที่ปรุงสุกแล้ว) ภาพหรือสื่อลามก ยาเสพติด วัตถุมีค่า เช่น ทองคำ อัญมณี เงินสด พันธบัตร วัตถุมงคล บัตรเงินสด บัตรเดรดิต เป็นต้น จดหมาย เอกสารส่วนบุคคล เอกสารสำคัญทางกฎหมาย รวมถึง ข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติม

2.2 ในกรณีมีเหตุจำเป็น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

2.3 ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจปฏิเสธการส่งสินค้า แม้ว่าบริษัทฯ ตกลงรับมอบบรรจุภัณฑ์ไว้แล้วก็ตามและส่งมอบสินค้าคืนให้แก่ข้าพเจ้า และในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า นอกจากการปฏิเสธการส่งสินค้า บริษัทฯ อาจทำลายสินค้าได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ตกลงจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยเร็ว

 

3. การชำระค่าขนส่งและค่าใช้จ่าย

3.1 อัตราค่าขนส่งขึ้นอยู่กับขนาด น้ำหนัก รูปแบบการขนส่ง ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา

3.2 ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าขนส่งอันเนื่องจากเหตุตาม ข้อ 3.1 เปลี่ยนแปลงไป

3.3 การเก็บค่าขนส่งปลายทางจากผู้รับสินค้า หากผู้รับสินค้าปฏิเสธ หรือ ไม่ปรากฎผู้รับสินค้า ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ นำสินค้ากลับมาส่งยังที่อยู่ของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ด้านหน้า พร้อมชำระค่าขนส่ง ค่าดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.4 กรณีบริษัทฯ ถูกปรับหรือต้องรับผิดอันเนื่องจากความบกพร่องของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงรับผิดทั้งหมด

 

4. การรับสินค้า

4.1 ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ ใช้ความพยายามเพื่อให้ส่งสินค้าไปยังปลายทางด้วยวิธีและเส้นทางที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ทั้งนี้การขนส่งอาจล่าช้าได้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันทำให้ไม่สามารถส่งทันเวลาได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ขยายระยะเวลาออกไปได้และไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุดังกล่าว

4.2 กรณีได้ชำระค่าขนส่งแล้วและสินค้าไม่มีผู้รับสินค้า บริษัทฯ จะจัดส่งให้อีกไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 วัน หากเกินกำหนด ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าขนส่ง ค่าดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทฯ เพิ่มเติม และเหตุตามข้อนี้ย่อมขยายระยะเวลาที่ตกลงกันออกไป

4.3 ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันทำให้บริษัทฯ ต้องส่งมอบสินค้าคืนให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงให้กรรมสิทธิ์ในสินค้าตกเป็นของบริษัทฯ ภายหลังเวลา 90 วันนับแต่ที่บริษัทฯ แจ้งเหตุการส่งมอบคืนให้แก่ข้าพเจ้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่ที่ข้าพเจ้าส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัทฯ และหากข้าพเจ้าไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์

 

5. ความรับผิดของบริษัทฯ

5.1 ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ จะชำระค่าเสียหายให้แก่ข้าพเจ้าเฉพาะกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องจากการดำเนินการของบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคำสั่งการขนส่ง ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจพิสูจน์จากสภาพสินค้าที่คงเหลือ อย่างไรก็ดีข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถตกลงปรับเปลี่ยนอัตราความรับผิดดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ กำหนดกับผู้ให้บริการของบริษัทฯ

5.2 กรณีที่เกิดความเสียหาย เมื่อบริษัทฯ แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะหารือกับบริษัทฯ ถึงแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปภายในเวลา 7 วัน นับจากที่บริษัทฯแจ้ง ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแนวทางการดำเนินการที่ได้แจ้งกับบริษัทฯ แล้ว และหากข้าพเจ้าไม่ตกลงกับบริษัทฯ ในเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้สิทธิ์บริษัทฯ จัดการตามความเหมาะสม

5.3 นอกจากค่าเสียหายตามข้อ 5.1 แล้วบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายอันเนื่องจากสาเหตุใดๆ อีก

5.4 ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหาย กรณีที่ต้องการให้บริษัทฯ รับผิดชอบ ข้าพเจ้าหรือผู้รับสินค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ โดยแสดงข้อความบนเอกสารหรือระบบรับมอบสินค้าต่อผู้ส่งมอบขณะทำการส่งมอบ หากมีการลงนามรับมอบสินค้าแล้ว ให้ถือว่าสินค้าได้ถูกส่งมอบในสภาพสมบูรณ์ปราศจากความเสียหาย และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามความเสียหายดังกล่าวไม่อาจหักกลบกับค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย สภาพของสินค้า และความเสียหายอันมิได้เกิดจากบริษัทฯ

 

6. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมทางการส่งพัสดุ เช่น การติดต่อเพื่อเข้ารับพัสดุลูกค้าต้นทาง หรือการติดต่อเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าปลายทาง ไปยังผู้รับบริการ รวมไปถึงการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงการบริการ

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยเอสซีจี เอ็กซ์เพรส  การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน เงื่อนไข และประกาศต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว

 

การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

เอสซีจี เอ็กซ์เพรส เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านสามารถเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในลักษณะที่ไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขที่ท่านไม่แก้ไข หรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่บนข้อมูลที่ท่านเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ นอกจากนี้ห้ามใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ ที่เป็นการแข่งขันกับเอสซีจี เอ็กซ์เพรส

ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด เอสซีจี เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือมาตรการใดๆ ที่เอสซีจี เอ็กซ์เพรส มีอยู่ตามกฎหมาย

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และอาจมีข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใดๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และเอสซีจี เอ็กซ์เพรส มีสิทธิ์ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยเป็นดุลพินิจของเอสซีจี เอ็กซ์เพรส แต่เพียง ผู้เดียว

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เอสซีจี เอ็กซ์เพรส เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากเอสซีจี เอ็กซ์เพรส หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

 

ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์

ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิ์ในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดๆ และท่านจะเยียวยาความเสียหายใดๆ ที่เอสซีจี เอ็กซ์เพรสได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ห้ามท่านอัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่

i) เป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใดๆ

ii) อาจมีไวรัส มีลักษณะการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ spam mail นอกจากนี้ ห้ามท่านใช้อีเมล์หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามท่านอัพโหลดข้อมูลในลักษณะที่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเว็บไซต์นี้

เอสซีจี เอ็กซ์เพรส มีสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงาน หรือจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ไปได้ทั่วโลกในรูปแบบใดๆ ท่านอนุญาตให้เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ใช้ชื่อที่ท่านให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ ตามที่เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ต้องการ โดยเอสซีจี เอ็กซ์เพรส จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

 

การกระทำบนเว็บไซต์

การใช้งานบางส่วนในเว็บไซต์อาจต้องมีการลงทะเบียนหรีอใช้รหัสผ่าน เอสซีจี เอ็กซ์เพรส มีสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียนของท่าน หรือยกเลิกความเป็นสมาชิกและบัญชีของท่าน หรือห้ามบุคคลใดใช้เว็บไซต์นี้

 

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมี hypertext เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

 


การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์อื่นมาที่เว็บไซต์นี้

เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของท่านมายังเว็บไซต์นี้ ให้เชื่อมต่อมาที่ www.scgexpress.co.th โดยขอความยินยอมจากเอสซีจี เอ็กซ์เพรส เอสซีจี เอ็กซ์เพรสไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อที่มีลักษณะ

(i) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือกฎหมาย

(ii) การเชื่อมต่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความสับสนว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อมาเป็นของเอสซีจี เอ็กซ์เพรส

(iii) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาบิดเบือน หรือส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (iv) การเชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ (การเชื่อมต่อเพื่อแสวงหาผลกำไร)

 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณสมบัติ รูปแบบ และรายละเอียดใดๆ ของ บริการของเอสซีจี เอ็กซ์เพรส เป็นไปตาม www.scgexpress.co.th ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือตัวแทนรับพัสดุเอสซีจี เอ็กซ์เพรสที่ให้บริการ หากท่านต้องการข้อมูลบริการของเอสซีจี เอ็กซ์เพรส กรุณาติดต่อตัวแทนรับพัสดุเอสซีจี เอ็กซ์เพรสที่ดูแลในพื้นที่นั้นๆ หรือ ติดต่อเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-239-8999

 

ข้อสงวนสิทธิ์

ในการใช้งานเว็บไซต์หรือกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใดๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม เชื่อถือได้ และปราศจากไวรัส, Computer Worm, Trojan House, Spyware หรือ Malware หรือเว็บไซต์มีความปลอดภัย หรือการเข้าเว็บไซต์นี้อาจจะถูกขัดจังหวะ ผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์

 

ข้อจำกัดความรับผิด

กรณีที่มีความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าเอสซีจี เอ็กซ์เพรสจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความสูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง

 

การละเว้นการใช้สิทธิ์

การละเว้นไม่ใช้สิทธิ์ และ/หรือ การผ่อนผันการใช้สิทธิ์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ไม่ถือว่าเอสซีจี เอ็กซ์เพรสสละสิทธิ์ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้นๆ เอสซีจี เอ็กซ์เพรสยังคงสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกใช้สิทธิ์ตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

 

การติดต่อเว็บไซต์นี้

ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้นี้ หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อที่

Email: info@scgexpress.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-239-8999

ที่อยู่: ตึกศูนย์การค้า เกตเวย์ แอท บางซื่อ เลขที่ห้อง OF 6002 ชั้น 6

162/1-2 , 168/10 ถนนประชาราษฏร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่เอสซีจี เอ็กซ์เพรสเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์

ได้แก่ข้อมูลที่ท่านให้แก่เอสซีจี เอ็กซ์เพรสโดยตรง และข้อมูลจากการเข้าใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว

 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เอสซีจี เอ็กซ์เพรสอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี เอ็กซ์เพรสและนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำให้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิ์ภาพ เอสซีจี เอ็กซ์เพรสอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้คุ๊กกี้หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (Cookies)

คำว่า “คุกกี้” ที่เราใช้จะหมายถึงคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

 

คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลเล็กๆ ที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ คุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของคุณในการนำทางไปยังส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือในแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของคุณได้

 

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบราว์เซอร์อ่านข้อมูลในคุกกี้ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตรหรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เบราว์เซอร์จะยอมให้เว็บไซต์เข้าถึงเฉพาะคุกกี้ที่ส่งไปให้คุณแล้วเท่านั้น

 

เหตุผลในการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่คุณมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่คุณติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่คุณชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค ซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อคุณกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และคุกกี้จะอนุญาตให้คุณให้คะแนนเว็บเพจต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นด้วย

คุกกี้บางตัวที่เราใช้ เป็นคุกกี้แบบช่วงเวลา และจะคงอยู่จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ คุกกี้ตัวอื่นๆ เป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะเวลาที่นานกว่า

 

การใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของเรานั้น เราจะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจากยูทูบฝังอยู่ หรือมีลิงค์เชื่อมไปยังยูทูบ วีดีโอหรือลิงค์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย คุณอาจต้องการที่จะอ่านดูนโยบายของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา

 

การปฏิเสธและการลบทิ้งคุกกี้จะทำได้อย่างไร

เราจะไม่ใช้คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการที่จะยอมรับคุกกี้ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกี้ที่เอสซีจี หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้คุณได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น Smart Phone, Tablet รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้งคุกกี้ดังกล่าว โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าถึงแม้คุณจะปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เอสซีจี เอ็กซ์เพรสอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • สร้างและจัดการบัญชี (Account) ของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงธุรกรรมและการชำระเงินใดๆ ของท่าน
 • ยืนยันตัวตนของท่านเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
 • ประเมินความสนใจของท่านในตำแหน่งงาน และติดต่อท่านเพื่อเสนอตำแหน่งงาน
 • ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น และโปรโมชั่นต่างๆ ของเอสซีจี เอ็กซ์เพรส
 • ประมวลผล วัดผล และตอบสนองเพื่อให้บริการ รวมถึงตอบคำถาม และคำขอของท่าน
 • ดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ จัดการระบบการสื่อสารสำรวจตลาด วัดผลและบริหารประสิทธิ์ภาพในการทำโฆษณาและการตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เอ็กซ์เพรสรวมทั้งบริหารจัดการเว็บไซต์ของเอสซีจี เอ็กซ์เพรส
 • ให้บริการแก่นักลงทุน
 • บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพ
 • ดำเนินกิจกรรมใดๆทางบัญชี ตรวจสอบ แจ้งและเรียกเก็บหนี้ ประนีประนอมยอมความ
 • ป้องกันการฉ้อโกง ธุรกรรมต้องห้าม การเรียกร้องสิทธิ์และความรับผิดอื่นๆ
 • รักษาความปลอดภัยในการให้บริการผ่านทางเครือข่ายของเอสซีจี เอ็กซ์เพรสคุ้มครองแหล่งข้อมูลและพนักงาน
 • สอบสวนและปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม ตลอดจนบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดอื่นๆ ของเอสซีจี เอ็กซ์เพรสหรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากเอสซีจี เอ็กซ์เพรสเก็บข้อมูลไปแล้ว เอสซีจี เอ็กซ์เพรสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

 

การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เอสซีจี เอ็กซ์เพรสจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

 1. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฎิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
 1. เมื่อเอสซีจี เอ็กซ์เพรสเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายใดๆ หรือเพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมายเอสซีจี เอ็กซ์เพรสอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเอสซีจี เอ็กซ์เพรสด้วยกัน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการของเอสซีจี เอ็กซ์เพรสหรือผู้ให้บริการที่เอสซีจี เอ็กซ์เพรสกำหนดให้บริการแก่ท่านแทนเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น เอสซีจี เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการจำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเอสซีจี เอ็กซ์เพรส

 

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เอสซีจี เอ็กซ์เพรสได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เอสซีจี เอ็กซ์เพรสได้รับผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เอสซีจี เอ็กซ์เพรสอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด เอสซีจี เอ็กซ์เพรสแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ การที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของเอสซีจี เอ็กซ์เพรสต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ของเอสซีจี เอ็กซ์เพรส

เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปจากเว็บของเอสซีจี เอ็กซ์เพรสอาจมีนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเอง ท่านควรตรวจสอบเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว เอสซีจี เอ็กซ์เพรสไม่รับผิดในความเสียหายใดๆอันเกิดจากเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

 

การติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ หรือหากท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลหรือการตั้งค่าของท่าน ลบข้อมูล หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มข้อเสนอแนะและคำถาม ไปยังแบบฟอร์มข้อเสนอแนะและคำถาม

 

ข้อมูลที่ให้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ (location-enabled product) อาจมีการส่งข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของท่าน เอสซีจี เอ็กซ์เพรสจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการให้บริการที่ท่านต้องการเท่านั้น
 • แอพพลิเคชั่นมือถือที่มีการใช้งานเว็บไซต์อาจใช้คุ๊กกี้ web beacon หรือวิธีการอื่นใดเพื่อปรับค่าการท่องเว็บไซต์ของท่าน
 • แอพพลิเคชั่นมือถือบางชนิดอาจใช้งาน Google Analytics หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในการจัดเก็บข้อมูลประเภทไม่ระบุตัวตนของท่านเพื่อช่วยให้เอสซีจี เอ็กซ์เพรสสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และปรับปรุงแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ เอสซีจี เอ็กซ์เพรสจะรับทราบแค่เพียงว่ามีการใช้บริการและคุณสมบัติใดมากที่สุดผ่านทางแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ ลักษณะของฮาร์ดแวร์ ประเทศและภาษาที่ใช้ในการดาวน์โหลด
 • การใช้ข้อมูลที่เอสซีจี เอ็กซ์เพรสได้รับผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

การแบ่งปันข้อมูลที่เก็บโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่

เอสซีจี เอ็กซ์เพรสจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่จัดเก็บผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเอสซีจี เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ และในกรณีดังต่อไปนี้

 • เอสซีจี เอ็กซ์เพรสอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่ค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • คำขอใดๆ ก็ตามจะถูกส่งผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านซึ่งอาจเข้าถึงข้อมูลของท่านได้กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่รวมทั้งผู้ประกอบการใดอาจทำให้ท่านสามารถโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้อื่นได้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 

ขั้นตอนการแจ้งเตือนให้นำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ (Take Down Notice)

ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด ระงับการแพร่หลายหรือนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด จะต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่ ชั้น 41 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อระงับการแพร่หลายหรือนำข้อมูลที่ผิดกฎหมายข้างต้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน โดยต้องลงลายมือชื่อเอกสารรับรองสำเนาทุกฉบับ และนำมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเองเท่านั้น

 

เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน

 • ข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มที่ บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด กำหนด
 • บันทึกประจำวัน หรือหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ต้นฉบับ)
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน (สำเนา)
 • หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดตามมาตรา 14 และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก

กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย)

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 

 

ขั้นตอนการเคลม

1. ลูกค้าพบสินค้าเสียหาย


แจ้งเคลมที่ SCG EXPRESS
Call: 02-239-8999
E-mail: info@scgexpress.co.th
Facebook: http://m.me/scgexpress

 

แจ้งรายละเอียด

 1. แจ้งเลขติดตามพัสดุ
 2. รายละเอียดความเสียหาย
 3. ส่งรูปภาพกล่องและสินค้า
  • สภาพกล่องภายนอกทุกด้าน
  • รูปการเปิดกล่องเพื่อดูสภาพการแพ็คสินค้า
  • ภาพสินค้าที่เสียหาย
  • มูลค่าของสินค้า
  • เอกสารหรือหลักฐานยืนยันราคาสินค้าระหว่างผู้รับและผู้ส่ง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี

 

ระยะเวลา
พัสดุทั่วไป – แจ้งเรื่องทันที ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ลงนามรับสินค้า
พัสดุควบคุมอุณหภูมิ – แจ้งภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากลงนามรับสินค้า

 

2. ดำเนินการตรวจสอบ


SCG EXPRESS จะดำเนินการตรวจสอบ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วันทำการ และจะแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ

 

หมายเหตุ  :  คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

3. ส่งเอกสาร


ส่งเอกสารภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ

 1. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 2. สำเนาบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล)
 3. เอกสารเรียกร้องค่าเสียหาย

 

หมายเหตุ  :  ลงนามรับรองในเอกสารทุกฉบับ

 

4. รับเงินคืน


ได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

 

หมายเหตุ  :  มูลค่าการเคลมสินค้าเสียหายสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท   (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)