สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ถอนความยินยอมตาม ม.95


1.สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be informed) ได้รับแจ้งว่าเก็บข้อมูลอะไร ใช้ทำอะไร เก็บนานเท่าไหร่ เปิดเผยให้ใคร ถ้าต้องการใช้สิทธิจะติดต่อได้ที่ช่องทางไหน

2.สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล (Right of Access) ขอดูและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน

3.สิทธิในการขอรับข้อมูล (Right to Data Portability) ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

4.สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล (Right to Erasure) ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน

5.สิทธิในการแก้ไขข้อมูล (Right to Rectifacation) ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง

6.สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object) ขอคัดค้านการเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน

7.สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ (Right to Restrict Processing) ขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนไว้เป็นการชั่วคราว

ขั้นตอนขอใช้สิทธิ์ DSR


1. ขั้นตอนยืนยันตัวตน
1.1 ลูกค้ากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อขอรับ OTP
1.2 ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า/ถอนความยินยอมตาม ม.95 (ผ่าน Website)
1.3 ลูกค้าได้รับ Request ID ทางอีเมล์จากระบบอัตโนมัติ
1.4 ลูกค้ากดยืนยันอีเมล์ (Confirm Email)เพื่อยืนยันตัวตน

 

2. ขั้นตอนดำเนินการตามที่ร้องขอ
2.1 บริษัทฯ อาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หรือ e-Mail ที่ท่านให้ไว้ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามคําขอของท่าน
2.2 บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการคําขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอและข้อมูลต่างๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน

 

3. ขั้นตอนตอบกลับ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ
3.1 ลูกค้าได้รับเมล์จากระบบอัตโนมัติ โดยกดปุ่มเพื่อ View Request
3.2 ลูกค้ากรอกยืนยันอีเมล์ เพื่อขอ Access Code
3.3 ระบบอัตโนมัติส่ง Access Code ให้ลูกค้าทางอีเมล์
3.4 ลูกค้ากรอก Access Code ที่ได้รับ
3.5 ลูกค้าดูรายละเอียดการตอบกลับที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

 

การจัดการการรับข่าวสาร


ท่านเจ้าของเบอร์ ยินยอมรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์จาก บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพรส จำกัด ผ่านทาง e-Mail, SMS, Application