E-Voucher 3,900 บาท (สำหรับลูกค้างาน ‘Food Conference’)

เงื่อนไข

  • E-Voucher นี้สามารถแลกได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  • ลงทะเบียนโค้ดภายใน 30 กันยายน 2566 เท่านั้น
  • หมดเขตการใช้งาน E-Voucher 31  ธันวาคม 2566
  • สามารถใช้งานได้กับการส่งพัสดุควบคุมอุณหภูมิและพัสดุCOD เท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับดปรโมชั่นอื่นๆได้
  • ต้องเป็นสมาชิก SCG CLUB เท่านั้น
  • โค้ดไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
SHARE